Nagroda EKESU dla Fundacji Barka

W czwartek 10 grudnia, w Brukseli, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wręczył swoje nagrody dla społeczeństw obywatelskiego. Fundacji Barka przyznano 2. nagrodę za „zintegrowany system wsparcia kształcenia i przedsiębiorczości społecznej”.

Jak oświadczył przewodniczący EKES-u, Georges Dassis: „Godne życie jest podstawowym prawem człowieka, a ubóstwo podważa wszystkie aspekty dobrostanu społecznego, w tym kształcenie, długoterminową kondycję zdrowotną i więzi rodzinne. Niweczy ponadto przyszły potencjał jednostek i całej społeczności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej zwalczają ubóstwo w tym trudnym finansowo okresie. Przyznając tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES wyraża uznanie dla wybitnych inicjatyw, które ułatwiają walkę z ubóstwem w Europie” .

Z ponad stu szeroko zakrojonych, wysokiej klasy projektów wybrano pięć inicjatyw.
Barkę nagrodzono za Centrum Integracji Społecznej, które będąc inicjatywą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka realizuje działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, byłych więźniów, uchodźców i osób uzależnionych. Centrum organizuje ponadto warsztaty umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia.

Pierwszą nagrodę, ex aequo otrzymały: Y-Foundation (Finlandia), która działa w obszarze promocji zdrowia i opieki społecznej oraz organizacja Armut und Gesundheit in Deutschland (Niemcy), która zapewnia osobom bezdomnym wszechstronną opiekę zdrowotną.

Pozostałe nagrody otrzymały: Third Age z Irlandii oraz Inicjatywa ANDES z Francji.

icon